09 พฤศจิกายน 2563

อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2563

02 ตุลาคม 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

14 สิงหาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

14 สิงหาคม 2563

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

14 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

14 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 สิงหาคม 2563

อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2563

30 กรกฎาคม 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

30 กรกฎาคม 2563

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ทุนจดทะเบียน และข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

24 กรกฎาคม 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

17 กรกฎาคม 2563

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563

10 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น