หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ

นายเฮง บุน ชิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมวิทยาศาสตร์บัณฑิต จาก Technology University of Malaysia ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 284/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายเฮง มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 25 ปี และเข้าร่วมทำงานกับ ทีซีซี แคปิตอล แลนด์/แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่ปี 2548 โดยรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาโครงการ งานบริหารต้นทุนและสัญญา งานด้านการจัดการการออกแบบการจัดการการก่อสร้าง และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ นายเฮง เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการและจัดจ้าง บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและกรรมการ บริษัท ไทมส์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด และตำแหน่งวิศวกรโครงการ บริษัท เอสบีซี ดีไซด์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประเทศมาเลเซีย