หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง

ดร. สิเวศ โรจนสุนทร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการวิจัยการดำเนินงานและวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. สิเวศ มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานบริหารธุรกิจด้านการปฏิบัติการที่หลายหลาย เช่น ด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การพลิกโฉมองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานการจัดการด้านกลยุทธ์และการบริหารผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน รวมถึงงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตั้งระบบ ดร. สิเวศ มีประสบการณ์ในการทำงานกว่า 22 ปีในองค์กรชั้นนำ เช่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการบริหารระเบียบคำสั่งธนาคารและกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดโพรเซสทรานส์ฟอร์เมชั่น ธนาคารไทยพาณิชย์ และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย