ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567

รายได้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

รายได้รวม

งบการเงิน
(ล้านบาท)
ผลประกอบการโดยไม่รวมมูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
หมายเหตุ: ไม่นับรวมรายการพิเศษและกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กำไรสุทธิ

งบการเงิน
(ล้านบาท)
ผลประกอบการโดยไม่รวมมูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
หมายเหตุ: ไม่นับรวมรายการพิเศษและกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อิบิทดาของบริษัท

งบการเงิน
(ล้านบาท)
ผลประกอบการโดยไม่รวมมูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
หมายเหตุ: ไม่นับรวมรายการพิเศษและกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ข้อมูลทางการเงิน

รายการ 2564
ปรับปรุงรายการ
2565
ปรับปรุงรายการ
2566
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์
148,942.28
162,136.64
172,437.29
รวมหนี้สิน
65,947.93
78,516.98
84,961.25
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
82,994.35
83,619.66
87,476.04
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.17
0.15
0.09
วงจรเงินสด (วัน)
39.10
10.06
4.20
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
17.16
45.55
52.50
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)
(34.54)
11.18
21.80
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)
12.09
27.03
26.85
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
1.27
4.72
5.97
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
0.71
2.53
3.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
1.91
3.64
4.17
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.79
0.94
0.97

หมายเหตุ: รายได้ไม่รวมดอกเบี้ยรับ