ผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2564

รายได้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
รายได้รวม
(ล้านบาท)
หมายเหตุ: รายได้ไม่รวมดอกเบี้ยรับ
EBITDA ของบริษัท
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ
(ล้านบาท)
กลุ่มศูนย์การค้า
(ล้านบาท)
กลุ่มอาคารสำนักงาน
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน

รายการ 2563 2562
ที่รายงานไว้เดิม
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์
124,466.57
109,157.86
รวมหนี้สิน
53,280.47
33,496.20
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
71,186.09
75,661.66
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.32
7.15
วงจรเงินสด (วัน)
27.84
4.19
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
18.89
51.92
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)
(21.34)
26.82
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)
(30.66)
9.03
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
(2.32)
2.07
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
(1.44)
1.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
0.35
3.09
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.75
0.44

หมายเหตุ: รายได้ไม่รวมดอกเบี้ยรับ