AWC ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI และได้คะแนนความยั่งยืนจาก S&P Global เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรม

08 ธันวาคม 2566

กรุงเทพฯ 8 ธันวาคม 2566 - บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets Indices) เป็นปีแรก โดยมีคะแนนความยั่งยืนจากการประเมินผล Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดย S&P Global สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ (Hotels, Resorts & Cruise Lines) สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3BETTERs ของ AWC คือ BETTER PLANET BETTER PEOPLE และ BETTER PROSPERITY เพื่อส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และร่วม ‘สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า’ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้มีความยั่งยืน และสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “AWC เชื่อมั่นในการร่วมรวมพลังขับเคลื่อนความยั่งยืนร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ยั่งยืน และสร้างให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก การได้รับเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่ม DJSI Emerging Markets เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมโรงแรมของไทยด้วยคะแนนเป็นอันดับ 1 จากบริษัททั้งหมดทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญที่เข้าร่วมการประเมินกับ S&P Corporate Sustainability Assessment และเป็น 1 ใน 28 ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในปีนี้ โดยจะเป็นพลังให้กับผู้บริหารและพนักงาน AWC รวมทั้งพันธมิตรได้เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป”

AWC มุ่งดำเนินงานตามกรอบพัฒนาด้านความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก หรือ 3BETTERs ใน 9 มิติ ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าองค์รวมและการเติบโตในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างสมดุล โดยให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ แบ่งเป็น

  • BETTER PLANET เพื่อโลกที่ยั่งยืนของเรา มุ่งดำเนินงานทางด้านสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน การบริหารจัดการน้ำ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยภายในปี 2573 AWC ตั้งเป้าเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยรายได้ร้อยละ 20 และมุ่งสู่การจัดการขยะตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดขยะสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ รวมถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกสุทธิ (Net Positive Impact) เพื่อพิทักษ์สภาพสมดุลในระบบนิเวศ
  • BETTER PEOPLE เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคน การมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคลากรขององค์กรและอาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมไปถึงสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนที่โครงการของ AWC ตั้งอยู่ในหลากหลายมิติ โดยภายในปี 2573 AWC ตั้งเป้าว่าทุกตำแหน่งที่สำคัญในองค์กรต้องมีผู้สืบทอดที่มีความพร้อม อัตราอุบัติเหตุต่อการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรของพนักงานต้องเป็นศูนย์ และทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือ AWC ต้องสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คนและสังคมผ่านโครงการเพื่อชุมชนต่างๆ
  • BETTER PROSPERITY เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกัน ให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองในวงกว้าง โดยภายในปี 2573 AWC ตั้งเป้าคว้ารางวัล 5 Golden Arrow จาก ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) อีกทั้ง ยังมุ่งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนในระยะยาวตลอดห่วงโซ่คุณค่า

Dow Jones Sustainability Indices ถือเป็นดัชนีวัดความยั่งยืนแรกของโลกที่ใช้ประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในด้านบรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงเป็นดัชนีที่สถาบันการลงทุนและกองทุนจากทั่วโลกให้การยอมรับและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับพิจารณาเพื่อประกอบการลงทุน

นอกจากการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีแรกแล้ว AWC ยังได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ ‘A’ ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อใช้ขับเคลื่อนธุรกิจด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ย้อนกลับ