แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชนในพื้นที่เขตสาทร

31 มกราคม 2566

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสำนักงานเขตสาทร ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ ถังออกซิเจน ยาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น โดยมีนางลออ ตั้นเส้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานเขตสาทร เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ณ อาคารเอ็มไพร์ เพื่อนำไปกระจายต่อยังศูนย์บริการสาธาณสุขในพื้นที่เขตสาทร หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างชุมชน สังคมองค์รวม และประเทศชาติให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ย้อนกลับ