นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”

19 มีนาคม 2564

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พร้อม เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 “Person Of The Year 2021” และ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2564 “Best Practice Awards 2021” สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานและผู้มอบรางวัล

รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” และ รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ภายใต้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จดทะบียนนิติบุคคลภายใต้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรางวัลนี้พิจารณาจากการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม

อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินผ่านการบริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยมิได้มีเพียงแค่สินค้าและบริการที่ดีเท่านั้น แต่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมองค์รวม

ซึ่งงานนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ย้อนกลับ