กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Mini MBA สาขา Leadership Management จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re) และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายสิทธิชัย มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่งมากกว่า 30 ปี รวมถึงได้รับการยอมรับจากสถาบันในต่างประเทศ ด้วยหลากหลายรางวัลได้แก่ รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2557 2558 2559 2561 และ 2562 รางวัล Best CFO in Southeast Asia จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2558 รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในปี 2554 และ 2555 และรางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552

ปัจจุบัน นายสิทธิชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2561 และยังดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ หลายแห่ง เช่น กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีทแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ลิมิเต็ด กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)