รองประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังสำเร็จหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายบุญทักษ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจธนาคารพาณิชย์มาอย่างยาวนาน โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทยด้วย

นายบุญทักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 และนายบุญทักษ์ ยังเป็นกรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)