หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ประกาศนียบัตรด้านการบริหารความหลากหลายในองค์กร (Diversity Management) จากมหาวิทยาลัย ฮุสตัน เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสาวสุกัญญา มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี ในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การสื่อสารการตลาด และการจัดการในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจเวชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพ ธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสายไฟและสายเคเบิ้ล ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอัญมณี นางสาวสุกัญญา เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทข้ามชาติชั้นนำหลายแห่ง เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทรัพยกรบุคคล และสื่อสารองค์กร บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เจนเนอรัล เคเบิ้ล เอเชีย แปซิฟิก แอนด์ มิดเดิ้ลอีสท์ จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เอเชียแปซิฟิก ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไวเอท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด