ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เชื่อมั่นในศักยภาพ ความแข็งแกร่ง และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจคนไทยทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ด้วยความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการในหลากหลายธุรกิจ ทำให้กลุ่มบริษัททีซีซีเติบโตและพัฒนา โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัททีซีซี ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 5 แขนง อันได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยนายเจริญได้มีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 50 ปี

นายเจริญ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 12 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันได้แก่ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ที่แสดงให้เห็นถึงเกียรติคุณเชิงวิชาการที่นายเจริญมีต่อสาขาวิชาต่างๆ ผ่านการบริหารธุรกิจได้เป็นอย่างดี

นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน นายเจริญยังดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี ได้แก่ ประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด ประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด(มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัดประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด ประธานกรรมการบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท อธิมาตร จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited ประธานกรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited ประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited ประธานกรรมการ InterBev Investment Limited และกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด