กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน มิลวอคกี้ (University of Wisconsin-Milwaukee) ประเทศสหรัฐอเมริกา และด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ นายสันติยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย และสมาชิกสภาสถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอเมริกา (AICPA)

นายสันติ มีประสบการณ์ด้านบัญชีมากกว่า 30 ปี โดยมีประสบการณ์ทำงานเป็น Audit Partner และ Head of China Practice บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2560 ได้เคยร่วมงานกับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด ในตำแหน่งกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ และบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน นายสันติ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ บริษัท ชัยภูมิ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด