สถานที่
Bangkok
วันที่
26 มกราคม 2566

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ด้านงานโยธาหรือสุขาภิบาล เช่น งานปูน งานไม้ งานกระเบื้อง งานสี งานประปา ของอาคารหรือศูนย์การค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
- มีความรู้ทางด้านพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร/อาคารชุด

คุณสมบัติ

ตรวจสอบควบคุมดูแลซ่อมแซมระบบโยธาและสุขาภิบาลของอาคาร/ศูนย์การค้าให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็นไปตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และดำเนินการดูแลบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของการซ่อมบำรุงทั้งแบบ Corrective & Preventive Maintenance
สมัครงานตำแหน่งนี้