สถานที่
KHET SATHON - BANGKOK
วันที่
27 ธันวาคม 2565

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการงานที่เกี่ยวข้องกับ property
- ให้การต้อนรับและดูแลลูกค้า/ผู้เช่า ที่มาใช้บริการ หรือมาติดต่อ ภายในโครงการ/อาคาร
- ควบคุม ดูแล ผู้ให้บริการภายนอกด้านความสะอาด (Outsourced Vendors) ในการดำเนินการ และให้บริการด้านความสะอาด ให้เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญาจ้างบริการ และมาตรฐานความสะอาดที่ได้กำหนดไว้
- ดำเนินการจัดแยก และกระจาย จดหมาย เอกสาร พัสดุ ที่มีมาถึงผู้เช่า และจัดส่งให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามให้ให้ผู้เช่ามารับจดหมาย เอกสาร พัสดุ อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ของพื้นที่ปฏิบัติงาน และห้องเอกสาร/พัสดุ
- จัดทำรายงานสรุปรายวัน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาถึงความคืบหน้าของงาน หรือเหตุการณ์ที่ควรระวัง

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับชั้น ปวช, หรือ ปวส, หรือวุฒิเทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ด้านการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ และสื่อสารระดับเบื้องต้นได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์/ เว้นเสาร์ได้
สมัครงานตำแหน่งนี้