สถานที่
Bangkok
วันที่
11 พฤศจิกายน 2565

หน้าที่และความรับผิดชอบ

สามารถชี้แจงและทาความเข้าใจและควบคุมงานให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตราฐานของงานอย่างเคร่งครัด

Responsibilities
 • จัดทาการสารวจและเขียน TOR, BOQ, เขียนแบบ สาหรับงาน Standard Fit Out
 • จัดทาการสารวจและเขียน TOR, BOQ, เขียนแบบ สาหรับงานปรับปรุงอาคาร
 • สารวจพื้นที่ที่เขียนแบบพร้อมให้คาแนะนาและตรวจสอบ ควบคุมไปพร้อมกับวิศวกรรม
 • ตรวจสอบและควบคุมไปพร้อมกับวิศวกรรม
 • ตรวจอุปกรณ์ที่ต้องมีการแก้ไข หรือซ่อมแซม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านงานสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก
 • มีประสบการณ์ ด้านการควบคุมงานระบบ
 • มีประสบการณ์ การควบคุมงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยครอบคลุมงานระบบและงานตกแต่งภายในและนอก
 • ความรู้และทักษะ สามารถอ่านและเขียนแบบต่างๆได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการทางานและความปลอดภัยในการทางาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad
สมัครงานตำแหน่งนี้