AWC ติดอันดับ ASEAN CG Scorecard ปี 2564 ในฐานะองค์กรที่มีการกำกับกิจการที่ดี ตอกย้ำวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

23 ธันวาคม 2565

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ได้รับการจัดอันดับจากงานประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ประจำปี 2564 ในประเภท ASEAN Asset Class PLCs สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป  ในฐานะองค์กรที่มีการกำกับกิจการที่ดี สะท้อนวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนตามพันธกิจ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า”

รางวัล ASEAN CG Scorecard ประเภท ASEAN Asset Class PLCs ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รางวัล ASEAN CG Scorecard เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2555 เพื่อทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินจากข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานกับกับดูแลของประเทศอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเทศมีมาตรฐานการประเมินผลที่สอดคล้องกัน โดยสำหรับประเทศไทยในปี 2564 นี้ ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้รับการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็น CG Expert และองค์กรผู้ทำการประเมินในนามของประเทศไทย

AWC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งมอบคุณค่าในระยะยาวในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การจัดอันดับรายงานการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ได้รับการรับรองให้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ผ่านการประเมฺินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ด้วยคะแนนเต็ม100 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating ในระดับ “AA” โดย Morgan Stanley Capital International ได้รับรางวัล Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Checklist) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องพันธกิจองค์กรที่มุ่งสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า

ย้อนกลับ