สถานที่
N/A
วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแล ระบบปรับอากาศ, การระบายอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบ Gas Station ระบบสถานีไฟฟ้าย่อย หม้อแปลงไฟฟ้า ตัวเก็บประจุไฟฟ้า สวิทซ์ตัดต่อสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ปลั๊ก Busway สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ระบบเสียง แผงแพทช์โทรศัพท์ บันไดเลื่อนและลิฟต์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ควบคุมและตรวจสอบผู้รับจ้างในการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาบริการ
 • ควบคุมและตรวจสอบผู้รับจ้างงานปรับปรุงและงานลงทุน ในส่วนงาน M&E ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
 • ตรวจสอบและควบคุมและ operate การใช้งานระบบและอุปกรณ์ทุกวัน ให้ด าเนินการไปอย่างปกติ มีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องกลและปรับอากาศภายในอาคาร/ศูนย์การค้าและพื้นที่ส่วนกลาง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือในการใช้งาน มีพร้อม เป็นไปตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน
 • บันทึกข้อมูลสาธารณูปโภครายวัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความผิดปกติในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ดูแลและปฎิบัติงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้อกำหนด
 • ตรวจสอบและควบคุมสต็อคของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ให้มีเพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน และไม่มาก
 • ตรวจสอบและปฎิบัติงานระบบบำรุงรักษาฯ เชิงป้องกันรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • สัญญาบริการและบำรุงรักษาเสนอเพื่อดำเนินการในการต่อ
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และไม่เกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่จำเป็น
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และร่วมประชุมกับทีมงานบริหารทุกเดือน เพื่อร่วมกันดำเนินแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • จัดทำและบันทึกประวัติงานเปลี่ยนและซ่อมวัสดุอุปกรณ์ในส่วนทีรับผิดชอบ
 • จัดทำและดูแลเอกสารประกอบเกี่ยวกับการต่ออายุ
 • ดำเนินการตามใบขอรับบริการจากผู้เช่าพื้นที่หรือหน่วยงานภายใน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรควบคุม , มีวุฒิบัตร การฝึกอบรม,จป.หัวหน้างาน,ผชอ,ผชส,ผู้ปฎิบัติงานในสถานที่อับอากาศ,ผู้ปฎิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทที่ 2-3 , ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรม ซ่อมบำรุง อาคารขนาดใหญ่หรือศูนย์การค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบรับรองและบัตรประจำตัวอบรมหลักสูตรวิชาชีพ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 • มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
สมัครงานตำแหน่งนี้