บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่ดีและถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องปฏิบัติงานเพื่อหรือในนามของบริษัทให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ

การดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือ อันนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้นโยบายดังกล่าวดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฎิบัติตามกฎหมาย (Compliance) เพื่อกำกับดูแลให้การปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

บทบาทหน้าที่

หน่วยงานกำกับดูแลการปฎิบัติตามกฎหมายได้กำหนดแนวทางการทำงานต่อบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้มีหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้

  1. รวบรวมบรรดากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขปรับปรุง อาทิเช่น กฏหมาย พระราชบัญญัติ กฏกระทรวง ประกาศต่าง ๆ
  2. สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามบรรดากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  3. กำกับ ดูแล ให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามบรรดากฏหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  4. ตรวจสอบการปฎิบัติงานตามกฏหมาย กฎ ระเบียบของผู้บริหารและพนักงาน
  5. วิเคราะห์เหตุของการไม่ปฎิบัติตามกฏหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท หากมี และรายงานผลการตรวจสอบและการวิเคราะห์ให้ผู้บริหาร และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่าง ๆ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Head of Compliance)

นางสาววารินทร์ เกลียวไพศาล

บริษัทมอบหมายให้นางสาววารินทร์ เกลียวไพศาล เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย