Location
KHET SATHON - BANGKOK
Date
30 November 2021

Duties & Responsibilities

งานขาย
• ขายสินค้าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีเทคนิคการขายที่ดี ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ มีความเข้าใจโครงสร้างราคาขาย ต้นทุน และกาไรในแต่ละสินค้าได้อย่างแม่นยา
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า พนักงานขายต้องรู้จักวางตัว ด้วยท่าทางที่สุภาพ และมีมารยาทต่อลูกลูกค้า ต้องสร้างให้ลูกค้าเกิดความประทับใจทุกครั้ง
• สื่อสาร ตอบคาถามลูกค้าได้อย่างครบถ้วนผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง social media หน้าร้าน และทางเว็บไซต์
• พร้อมที่จะแก้ปัญหางานขายหน้าร้านได้อย่างทันท่วงที สามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ข้อสงสัย เบื้องต้นของลูกค้าได้
• ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด เช่น การออกบูธ, หรือสนับสนุนงานกิจกรรมส่งเสริมงานขายด้านอื่นๆ ด้วยความมั่นใจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
• บอกเล่าเรื่องราววัตุประสงค์ของ The Gallery และมูลนิธิ AWFC ให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง
• ตรวจสอบดูแลเงินยอดขายของหน้าร้าน
• ตรวจสอบและโอนยอดเงินรายวันผ่านเครื่อง EDC, นาเงินสดฝากเข้าบัญบริษัทฯ
• ปฎิบัติตามแนวทางของร้าน ในเรื่องการ สั่งสินค้า, รับสินค้า, ส่งสินค้า, โอนสินค้า
• การจัดเตรียมสินค้าพร้อมขายหน้าร้าน

ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านและการจัดการขนส่งสินค้า
• ตรวจเช็ค เรื่องการเปิดร้าน เปลี่ยนกะ ปิดร้าน
• ปฏิบัติและตรวจสอบความสะอาด และทรัพย์สินต่างๆ ของสาขา แจ้งซ่อมเมื่อมีการชารุด
• จัดสินค้าในร้านให้สวยงาม หยิบง่าย หรือจัดสินค้าให้ได้ตามบรรยากาศเทศกาลต่างๆ ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ The Gallery และ AWFC
• ดูแลทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งเงินสดภายในร้านให้ถูกต้อง
• จัดการการขนส่งสินค้าไปยังสาขาต่างๆ โรงแรม หรือไปยังลูกค้าจากการสั่งผ่านทาง eCommerce
• ตรวจนับสต็อกสินค้าให้ถูกต้อง 100%
• ตรวจสอบสต็อก marketing collaterals ให้มีใช้อย่างต่อเนื่องไม่หมดงานอื่นๆ

งานอื่นๆ
• จัดทางานเอกสารที่ต้องส่งเข้าสานักงานใหญ่ได้อย่างถูกต้อง
• รายงานประจาวัน ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน
• นาเสนอข้อมูลซัพพลายเออร์ใหม่ๆ ด้านชุมชน
• พัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานอย่างสม่าเสมอ ผ่านการสอน และอบรม
• ปฎิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามแต่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้
• มีความเข้าใจเรื่องมูลนิธิและข้อกาหนดตามประกาศกระทรวง

Qualifications

• วุฒิการศึกษา: ปวส. หรือ ปริญญาตรี
• มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย 1 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี (สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถทางานเป็นกะ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ได้ และปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
• รักงานขายมีความกระตือรือร้นในการขายตลอดเวลา
• บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ และความกระตือรือร้น แก้ไขปัญหาได้ดี
• ทักษะการขาย การตอบคาถาม การต่อรอง และการปิดการขาย
• มีความสามารถในการในงาน Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel และ Word
• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบัญชี/การเงิน เบื้องต้น
Apply this Job