Location
KHET SATHON - BANGKOK
Date
29 January 2021

Duties & Responsibilities

 • ติดตามเอกสารจากร้านค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารตามขั้นตอนกระบวนการทำงานต่างๆพร้อมทั้งรวบรวมและจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่
 • จัดเก็บข้อมูลร้านค้าเพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชา
 • ดูแลความเป็นระเบียบของร้านค้าภายในศูนย์การค้า / Shop Visit และจัดทำ Customer Profile
 • ติดตามหนี้ค้างชำระของร้านค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานต่างๆ
 • จัดทำบัตรพนักงานร้านค้า
 • ประสานงานร้านค้าและผู้เช่าสำนักงาน การขายพื้นที่
 • ดูแลความเป็นระเบียบของร้านค้าภายในศูนย์การค้า

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารพื้นที่เช่า 5 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, และ Excel
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการบริหารคน มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีทักษะในการนำเสนอ มีทักษะในการโน้มน้าวชักจูงผู้อื่น
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
Apply this Job