วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

สร้างคุณค่าด้านความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของเรา

สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของกลุ่มในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า โดยได้นำทิศทางการขับเคลื่อนความยั่งยืนรูปแบบองค์รวมมาใช้ให้เกิดคุณค่าที่แท้จริงในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ โมเดลความยั่งยืนจากแก่นแท้ซึ่งเป็นรูปแบบโมเดลที่ทุกหน่วยงานในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ให้ AWC ได้สร้างคุณค่าองค์รวมให้แก่ ชุมชน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม AWC มีหลักการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทตามนโยบายการบริหารความยั่งยืนอันประกอบด้วย 10 ข้อหลักที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทั้ง 8 กลไกการขับเคลื่อนธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้ขับเคลื่อนและสนับสนุนหลักในการเตรียมแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการบริหารงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของ AWC ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ
คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร

กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

AWC ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ AWC ได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม และการสร้างความเชื่อมั่นด้านการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความตระหนักรู้ด้านความยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทั่วทั้งองค์กรและขยายวงกว้างสู่ห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ

นอกจากนี้ AWC ยังได้พัฒนากรอบแนวทางในการจัดการโครงการอย่างยั่งยืน ที่ยึดถือตามมาตรฐานสูงสุดตลอดกระบวนการพัฒนาโครงการ ซึ่ง AWC เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยบริษัท บูโร เวอริตัส (Bureau Veritas) ได้แก่ ISO 45001: 2018, ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการโครงการ การบริหารการออกแบบ การบริหารต้นทุนและสัญญา และการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นและส่งมอบ ด้วยคุณภาพและความน่าเชื่อถือเหล่านี้ สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อมุ่งไปสู่การเติบโตเคียงคู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

AWC วางกรอบกลยุทธ์ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2568 ในการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของบริษัทในการก้าวขึ้นสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

  • คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม
  • คุณค่าด้านสังคม
  • คุณค่าด้านเศรษฐกิจ

คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการออกแบบอาคารที่ลดการใช้พลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการพัฒนาออกแบบโครงการที่สร้างคุณค่าให้แก่สภาพแวดล้อมและรักษาสภาพภูมิอากาศ ด้วยการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนให้ความสำคัญในเรื่องการใช้น้ำ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และการจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดของอาคารสีเขียว นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องทำการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างจนถึงระหว่างการดำเนินธุรกิจเพื่อจัดหาวิธีการป้องกันหรือลดผลกระทบอย่างเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณค่าด้านสังคม

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคม ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบผ่านการลงทุนในโครงการเพื่อสังคม รวมทั้งการสร้างพื้นที่ในโครงการให้เป็นพื้นที่เพื่อส่วนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน เช่น ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หรือวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโครงการพัฒนาของบริษัท รวมถึงกิจกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กในชุมชนใกล้เคียง การส่งเสริมด้านการศึกษา ทั้งการฝึกอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ดีกว่า เป็นต้น

คุณค่าด้านเศรษฐกิจ

สร้างความเชื่อมั่นด้านการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย AWC ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นำแนวปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) และนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) ให้ความสำคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กรอบการบริหารจัดการและแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนให้แก่ คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้เช่า และพนักงานได้รับทราบ รวมถึงทำการประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานเพื่อระบุคู่ธุรกิจที่มีความสำคัญและตรวจประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกับคู่ธุรกิจหลักทุกรายเพื่อส่งเสริมและยกระดับการให้บริการ พร้อมลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ AWC ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้เช่า ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนามาตรฐานในการดำเนินงานทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างคุณค่าองค์รวมอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน AWC ได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน (Sustainability Committee) เพื่อกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในภาพรวม ซึ่งคณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้าคณะจากทุกกลุ่มธุรกิจและสายงาน คณะกรรมการความยั่งยืนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางด้านความยั่งยืน กำกับดูแลการดำเนินงานในภาพรวมให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

การร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ AWC ยังให้ความสำคัญในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่ง AWC ได้นำมาเป็นแนวทางในการประเมินความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน ซึ่งเป้าหมาย SDGs ที่ AWC จะมุ่งเน้นในช่วงปี 2563-2568 ได้แก่

เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

AWC มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าทางสังคม สนับสนุนการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ผ่านโครงการลงทุนเพื่อสังคม “เดอะ Gallery” (The Gallery) ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่นำเสนอคอลเลกชันของขวัญด้านศิลปะและการออกแบบ AWC มีส่วนร่วมกับชุมชนในการช่วยสร้างผลงานที่มีมูลค่าทางการค้าและอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยผ่านร้านเดอะ Gallery ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 9 สาขา โดยผลกำไรทั้งหมดจากการจำหน่าย จะนำไปสนับสนุนเพื่อต่อยอดความพยายามและผลงานทางศิลปะของศิลปินและชุมชนต่อไป อีกทั้ง AWC ได้จัดสรรพื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างศูนย์ชุมชนสำหรับชุมชนโดยรอบเพื่อให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เช่น 'เอเชียทีค เฮอริเทจ เลาจ์น' ซึ่งเป็นศูนย์ชุมชนที่เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ AWC ยังแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านการบริการผ่านการแข่งขันทำอาหารที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ซึ่งมีโปรแกรมการฝึกอบรมทำอาหารแบบเข้มข้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับนักศึกษาในอุตสาหกรรมการบริการ การทำอาหาร และการท่องเที่ยว


เป้าหมายที่ 12: สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติในการกำจัดขยะและมลพิษที่ถูกต้องเป็นก้าวสำคัญสู่การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ AWC มุ่งเน้นที่การจัดการของเสียรวมถึงขยะอาหาร การกำจัดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยขจัดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ รวมถึงส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืน โรงแรมแอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ได้ดำเนินการจัดการขยะอาหารผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานและระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขยะอาหารลดลง 10% นอกจากนี้ AWC ได้ดำเนินการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และปรับปรุงพื้นที่รอบโครงการ ตลอดจนจัดให้มีการทำความสะอาดชายหาดและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดึงดูดแขกของโรงแรม รวมทั้งการลดของเสียโดยเปลี่ยนขวดพลาสติกสำหรับน้ำดื่มเป็นขวดแก้วแบบรีฟิล รวมถึงผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำส่วนหนึ่งเป็นสูตรที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายใด ๆ 100%


เป้าหมายที่ 13: ดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

AWC ตระหนักถึงบทบาทขององค์กรในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุทิศทรัพยากรเพื่อร่วมบรรเทาปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก AWC เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มแรกในประเทศที่ได้รับเงินกู้สีเขียวจาก International Finance Corporation (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก โดยมีความพร้อมในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Excellence in Design for Greater Efficiencies: EDGE ซึ่งเป็นระบบการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวของไอเอฟซี ที่พัฒนาขึ้นสำหรับประเทศเศรษฐกิจใหม่ ด้วยการลดการใช้พลังงานน้ำและวัสดุลงอย่างน้อย 20% เมื่อเทียบกับอาคารทั่วไป


เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

ความสงบ มั่นคง สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลเป็นรากฐานในการส่งเสริมความยั่งยืน AWC กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างหลักนิติธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น:

  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  • นโยบายต่อต้านการทุจริต
  • นโยบายการแจ้งเบาะแส
  • นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

AWC ดำเนินการทบทวนระบบและนโยบายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับแนวทางการบริหารจัดการขององค์กรในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่า AWC ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน