คณะนักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าเยี่ยมชมโรงแรมอินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท ในกิจกรรมทัศนศึกษาภาคสนาม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

10 สิงหาคม 2565

25 กรกฎาคม 2565 - ตัวแทนจากบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักศึกษาจากเวียดนามและ เมียนมาร์ ในกิจกรรมทัศนศึกษาภาคสนามของหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจก่อสร้างและการจัดการโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT) จำนวน 30 คน ซึ่งเข้าเยี่ยมชมโรงแรมอินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ การออกแบบที่มีคุณภาพความปลอดภัยและเทคโนโลยีทันสมัย รวมถึงการบริหารโครงการให้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นเป็นพื้นที่สีเขียวโดยใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ย้อนกลับ