มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

20 มิถุนายน 2565

20 มิถุนายน 2565 - มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ น้ำดื่ม อาหารแห้ง และหน้ากากอนามัย ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ รวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียงในเขตลาดกระบัง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ย้อนกลับ