มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกับมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณะปฏิสังขรณ์ “พระพุทธชินชาติมาศธรรมคุณ”

10 มิถุนายน 2565

10 มิถุนายน 2565 - มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกับมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณะปฏิสังขรณ์ “พระพุทธชินชาติมาศธรรมคุณ” พระประธานอุโบสถวัดทองธรรมชาติ วรวิหาร มูลค่า 2,900,000 บาท เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ

ย้อนกลับ