AWFC Care for the Communities April 2022

11 เมษายน 2565

11 เมษายน 2565 - มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ร่วมกับสำนักงานเขตสาทร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนดอนกุศลพัฒนา เขตสาทร ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการปรับปรุง โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนชุดอุปกรณ์และเครื่องนอนที่จำเป็นให้แก่นายแก้ว หรั่งเพียร ผู้ประสบภัยในชุมชนเขตสาทร ตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิฯ ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน

ย้อนกลับ