กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทในสาขาเดียวกันจาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเนติ บัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนี้ ยังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เป็นเนติบัณฑิตแห่งรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ อเมริกา และยังสำเร็จหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)

นายวีระวงค์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ดับบลิว ซี แอนด์ พี โฮลดิ้งจำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด ประเทศสิงคโปร์

ปัจจุบัน นอกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) นายวีระวงค์ ยังดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด กรรมการ บริษัท ยักษา จำกัด กรรมการ บริษัท พิชญารัตน์ จำกัด กรรมการ บริษัท ปุณณเขตต์ จำกัด กรรมการ บริษัท สาราสินี จำกัด และกรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)