กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศ. (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรประกาศนียบัตร การสอนสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตราบูร์ก ฝรั่งเศส หลักสูตรประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดินไต้หวันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.

ศ. (พิเศษ) ประสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 นอกจากนี้ ศ. (พิเศษ) ประสิทธิ์ ยังเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา และที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย