Openhouse & Ideation Bootcamp โดย U.REKA

Openhouse & Ideation Bootcamp โดย U.REKA

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ในงาน Openhouse & Ideation Bootcamp โดย U.REKA โครงการ เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทย ได้เชิญผู้บริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศแสดงทัศนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ คุณวัลลภา ไตรโสรัส President, ASSET WORLD CORPORATION ได้รับเชิญเปฺ็นตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยว ให้แสดงวิสันทัศน์เกี่ยวกับ Disruptive Technology ที่มีต่ออุตสหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีต่อ โอกาสทางธุรกิจจากการสร้าง Journey Experience ตอลดจนการสร้างองกรค์แห่ง Digital จากรากฐานของผู้นำองค์กรอีกด้วย

อ่านต่อ..(http://dv.co.th/blog-th/disruptive-technology-ureka/)

Share: