CG POLICY

เพราะเราเชื่อในการเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่ชุมชน สังคม และการตอบแทนคืนสู่ประเทศ ที่ซึ่งมอบโอกาสให้แก่เราได้เจริญงอกงาม แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น  จึงให้ความสำคัญ และสนับสนุนการส่งต่อโอกาส หมั่นพัฒนามิติด้านสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมุ่งส่งเสริมพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ อันมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมอย่างรอบด้าน ให้สังคม และเรา เติมโตไปด้วยกัน อย่างแข็งแรง

CHARTERS

POLICIES

BUSINESS CODE OF CONDUCT