AWC STANDARDS

มาตรฐานของเรา

ทุกการสร้างสรรค์ของ AWC ดำเนินบนหลักของสุนทรียภาพ ความทันสมัย คุณภาพ จริยธรรม ตอบทุกโจทย์ความต้องการด้วยสมอง และความตั้งใจ จนได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งทางด้านคุณภาพการบริการ และความงดงามทั้งระดับประเทศและสากล สำหรับเราทุกรางวัลเป็นมากกว่าแค่สัญลักษณ์ แต่คือ ความภาคภูมิใจ ของพวกเราชาว แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น