WELCOME TO
ASSET WORLD CORPORATION

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้า พร้อมทั้งมอบบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพให้แก่สังคมไทย
และนานาประเทศ เพื่อการเติบโตและก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Alluring Leisure - Hotels
Wiz of Joy - Lifestyle Malls
Co-working Impressed - Commercial
{"visible_panels":"4","width":"900","height":"300","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"false","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}

AWC Prides

ทุกการสร้างสรรค์ของ AWC ดำเนินบนหลักของสุนทรียภาพ ความทันสมัย คุณภาพ จริยธรรม ตอบทุกโจทย์ความต้องการด้วยสมอง และความตั้งใจ จนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งเป็นมากกว่าแค่รางวัลที่ได้รับ แต่คือ .. ความภาคภูมิใจ ของพวกเรา ชาวแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น

AWC เพื่อสังคม

เพราะเราเชื่อในการเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่ชุมชน สังคม และการตอบแทนคืนสู่ประเทศ ที่ซึ่งมอบโอกาสให้แก่เราได้เจริญงอกงาม แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น  จึงให้ความสำคัญ และสนับสนุนการส่งต่อโอกาส หมั่นพัฒนามิติด้านสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมุ่งส่งเสริมพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ อันมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมอย่างรอบด้าน ให้สังคม และเรา เติบโตไปด้วยกัน อย่างแข็งแรง

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

ดูทั้งหมด